Moc Gór Festiwal

Regulamin festiwalu

Regulamin festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU „MOC GÓR”
16 – 18 GRUDNIA 2022

Kino Sokół, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie festiwalu „Moc Gór” zwanego dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 16 – 18 grudnia 2022 r. na terenie Kina Sokół, Zakopane 34-500, ul. Orkana 2.

Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia – mocgor.pl

Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający innym osobom korzystającym z programu festiwalu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. konferencje i działalność kin.

Wstęp na teren Wydarzenia jest biletowany. Bilety dostępne są na stronie mocgor.pl. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz realizacji projektu Moc Gór festiwal. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu a Organizator będzie zobowiązany do zwrotu kwoty, na jaką bilet opiewa, wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia z powodu okoliczności siły wyższej, w rozumieniu pkt 4 Regulaminu lub niewpuszczenia na teren Wydarzenia, z przyczyn o których mowa w pkt 10 Regulaminu.

Na terenie wydarzenia może przebywać jednocześnie maksymalnie 180 osób w dni 16-18.12.2021.

Wejście do Kina Sokół możliwe jest tylko przez główną recepcję. Kontrola biletów odbywa się poprzez okazanie biletu przez Właściciela w recepcji festiwalu.

Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone osoby posiadające bilety i w maseczkach. Podczas uczestniczenia w prelekcjach i projekcjach filmowych w Kinie Sokół uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Na terenie wydarzenia widzowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.

Każdy Uczestnik przy wejściu na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz z osobami towarzyszącymi nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia.

Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez obsługę Wydarzenia. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania.

Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wstępu na teren Wydarzenia w dniach odbywania się projekcji filmowej od godziny 09:00 do momentu zakończenia projekcji koło godz. 24.00, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid.